genetics คือ คืออะไร

Genetics คือสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดคุณสมบัติทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ genetics คือ ศาสตร์พันธุกรรม (Genetics Science) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการทดสอบ DNA การพัฒนายา การรักษาโรคทางพันธุกรรม พัฒนาพืชและสัตว์ทางพันธุกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรม เป็นต้น

ในการศึกษา genetics สามารถแบ่งออกเป็นหลายสาขาย่อย ได้แก่

  1. Molecular Genetics (ศาสตร์พันธุกรรมโมเลกุล): ศึกษาการประมวลผลภาคพันธุกรรมเชิงโมเลกุล ซึ่งรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ DNA, RNA, โปรตีนและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

  2. Population Genetics (ศาสตร์พันธุกรรมประชากร): ศึกษาการถ่ายทอดคุณสมบัติทางพันธุกรรมตามระดับประชากรของสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของและมาตรการการตัดสินใจของสันดานพันธุกรรมในกระบวนการธรรมชาติ

  3. Behavioral Genetics (ศาสตร์พันธุกรรมพฤติกรรม): ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและพฤติกรรมที่แสดงออกของสิ่งมีชีวิต

  4. Clinical Genetics (ศาสตร์พันธุกรรมคลินิก): ศึกษาการสืบสานของอาการทางพันธุกรรม โรคพันธุกรรม การวินิจฉัย การค้นหาวิธีรักษาโรคที่สืบเชิงพันธุกรรม

การศึกษาเกี่ยวกับ genetics และการค้นคว้าในสาขาต่างๆ เป็นประโยชน์อย่างมากในการเข้าใจกระบวนการทางชีววิทยา การสืบสานความสามารถทางพันธุกรรม การรับมือกับโรคที่สืบเชิงพันธุกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมสำหรับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการแสวงหาสมบัติที่ดีขึ้น