hno3 คืออะไร

HNO3 (Nitric acid) เป็นกรดแรกที่เกิดจากการปฏิกิริยาของไนโตเจน (N2) กับออกซิเจน (O2) ในธรรมชาติ มักใช้เป็นกรดสำหรับการผลิตปุ๋ย และใช้ในการผลิตน้ำยาเคลือบ และพืชอาจดูดซึม HNO3 จากบริเวณใต้ดินเพื่อใช้เป็นแหล่งไนโตรเจน

ส่วนประกอบของ HNO3 ประกอบด้วยเส้นใยพิมเนเชียม (PMMA) เป็นกรดกลางที่แข็งแรง และมีน้ำมันแยกออก จึงคงสมบัติเดียวกับเส้นใยพิมเนเชียม แต่ความต้านทานอุณหภูมิของ HNO3 ต่ำกว่า เพราะอุณหภูมิที่มากกว่า 79°C อาจทำให้ย้ายเส้นใยไปอยู่ในช่องน้ำมัน

นอกจากนี้ HNO3 ยังเป็นส่วนประกอบของน้ำฝนกรดที่เกิดจากน้ำฝนที่ถูกแผ่นดินทุ่งและป่าที่ถูกตัดหายไปจากการทำสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่นการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงและเพลงทางหลวง เมื่อ HNO3 ปนเปื้อนในน้ำฝนแล้ว สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ โดยที่มันสามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนบนดินและเหล็ก รวมทั้งส่งผลทำให้พืชและสัตว์น้ำตายได้