pager คืออะไร

Pager หรือเครื่องส่งข้อความเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งข้อความอัตโนมัติโดยตรงไปยังอุปกรณ์รับข้อความที่แสดงข้อความนั้น โดยอุปกรณ์รับจะเป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่คล้ายๆ กับโทรศัพท์มือถือหรือแบบพกพา ใช้สำหรับรับข้อความที่ถูกส่งเข้ามาจากเครื่องส่ง ในอดีตเครื่องส่งข้อความจะเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และต้องต่อกับเครือข่ายโทรสัญญาณเพื่อส่งข้อความ ในขณะที่เครื่องรับจะเป็นอุปกรณ์พกพาหรือบนโต๊ะ มีขนาดเล็กกว่า เป็นการพัฒนามาจากเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย

Pager มีหลายรูปแบบที่ใช้ในการส่งและรับข้อความ รูปแบบที่พบบ่อยสำหรับ pager ปัจจุบันคือ:

  1. Numeric Pager: เป็นรูปแบบที่ส่งข้อความในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น โดยผู้ใช้จะได้รับข้อความเป็นตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอของ pager

  2. Alphanumeric Pager: เป็นรูปแบบที่ส่งข้อความที่มีตัวอักษรและตัวเลข โดยผู้ใช้จะได้รับข้อความที่แสดงบนหน้าจอของ pager ในรูปแบบข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรและตัวเลข

  3. Two-way Pager: เป็นรูปแบบที่ส่งและรับข้อความได้ ผู้ใช้สามารถตอบกลับหรือส่งข้อความกลับไปยังเครื่องส่งได้

การใช้งาน pager ส่วนมากใช้ในงานที่ต้องการการติดต่อด่วนโดยไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ หรือในการแจ้งเตือนเร่งด่วนที่ไม่ต้องออกเสียง อาทิเช่น ใช้ในโรงพยาบาล เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนการเรียกผู้ป่วย ใช้ในอาคารสูงเพื่อแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือใช้ในงานด้านความปลอดภัย เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น